TỔ NGỮ VĂN

STT Họ và tên Chức Danh
1Lê Kim Măng Tổ trưởng chuyên môn
2Nguyễn Thị Thu Hằng Tổ phó chuyên môn, KTCN 10
3Nguyễn Thị Luyến Tổ trưởng công đoàn
4Lê Linh Chi Giáo viên
5Hồ Thị Kim Chung Giáo viên
6Lê Thị Minh Hà Giáo viên
7Lê Thị Thanh Hòa Giáo viên
8Lê Thị Hồng (VA) Giáo viên
9Vũ Thị Xuân Hương Giáo viên
10Thân Văn Kiều Giáo viên
11Đoàn Thị Ngọc Lan Giáo viên
12Phạm Thị Liễu Giáo viên
13Nguyễn Thị Hằng Nga Giáo viên
14Trương Thị Hằng Nga Giáo viên
15Tống Thị Như Giáo viên
16Trịnh Thị Thu Giáo viên
17Hoàng Thị Trang Giáo viên
18Nghiêm Thị Quỳnh Trang Giáo viên