TỔ LỊCH SỬ

STT Họ và tên Chức Danh
1Đinh Thị Ngọc Anh Tổ trưởng chuyên môn
2Đỗ Thị Thu Tổ phó chuyên môn, TTCĐ
3Nguyễn Thị Hà Diễm Giáo viên
4Lê Thị Giang Giáo viên
5Lê Thị Kim Loan Giáo viên
6La Thị Trúc Phương Giáo viên
7Cao Tiến Thường Giáo viên
8Trần Kim Thủy Giáo viên
9Nguyễn Vỹ Giáo viên