TỔ GIÁM THỊ

STT Họ và tên Chức Danh
1Nguyễn Vân Yên Hiệu phó Kỉ luật - Phong trào
2Hoàng Văn Quang Tổ trưởng
3Nguyễn Đăng Hoàng Tổ phó, Thư ký hội đồng
4Lê Thị Kim Thu Tổ trưởng công đoàn
5Nguyễn Hồng Chiến Giáo viên
6Nguyễn Thị Ngọc Dung Nhân viên
7Nguyễn Lê Vinh Hiển Giáo viên
8Nguyễn Công Hiếu Nhân viên
9Huỳnh Văn Hồng Nhân viên
10Đặng Thị Lụa Nhân viên
11Võ Quang Quốc Nhân viên
12Ngô Tấn Sơn Nhân viên
13Nguyễn Đức Tam Nhân viên
14Nguyễn Thành Tân Nhân viên
15Huỳnh Nhật Thủy Nhân viên
16Nguyễn Văn Trịnh Nhân viên
17Phạm Huỳnh Bích Vân Nhân viên
18Vũ Thanh Xuân Nhân viên