BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng:
Thầy NGUYỄN TẤN LỘC
Email: hieutruonghungvuong@ gmail.com

Phó hiệu trưởng:
Thầy LÊ QUANG HUY
Email:lequanghuy_007@
yahoo.com
Phó hiệu trưởng:
Thầy NGUYỄN VÂN YÊN
Email: mybinhyen@
yahoo.com.vn